Pre Loader
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

DAŇOVÉ PRIZNANIE

Poučenie na vyplnenie priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti dani za psa

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti dani za psa

Žiadosť o zníženie poplatku

Potvrdenie o podaní priznania


EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Súhlas s prihlásením na trvalý pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu


STAVEBNÉ TLAČIVÁ

Drobné stavby, jednoduché stavby, stavebné úpravy

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby – jednoduchá, drobná stavba, stavebné úpravy

Žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením

(rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (prístavby a nadstavby rodinných domov, bytových domov a stavieb na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb (rekonštrukcie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu so zásahom do nosných statických konštrukcií, rekonštrukcie bytov v bytových domoch so zásahom do nosných statických konštrukcií, zateplenia bytových domov a pod.)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (ostatné stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia staveb. úradu

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

Návrhy na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb (stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu


OSTATNÉ TLAČIVÁ

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie

Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Nájomná zmluva na hrobové miesto

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Žiadosť o zrušenie SHR

Žiadosť o výrub dreviny na súkromnom pozemku

Registrácia chovu hospodárskych zvierat – tlačivo


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.